CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

21-05-2018 - 08:02

Công bố thông tin (Phục vụ việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh)


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
 XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

(Giấy Chứng nhận ĐKKD số 3000.317.348  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tĩnh
cấp lần đầu ngày 14/07/2003, Đăng ký thay đổi lần 7 ngày 18/12/2012)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Phục vụ việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh)


Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp - Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh
Mệnh giá: 10.000  (mười nghìn) đồng/cổ phần
Giá khởi điểm chào bán đấu giá: 11.500 đồng/cổ phần
Tổng số lượng chào bán: 530.000 cổ phần
Tổng giá trị chào bán: 5.300.000.000 đồng

Tải Bản Công bố thông tin tại đây!

 

 

 

 

. . . . .